ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΩΣ:

Επισημαίνεται ότι για σκοπούς χρήσης του συστήματος θα πρέπει να γίνεται χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που είναι καταχωρημένη στο ΕΤΕΚ και η οποία αφορά αποκλειστικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα λαμβάνει τα έντυπα μέσω του συστήματος.

Δηλώνω υπεύθυνα πως η πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου ανήκουν προσωπικά και αποκλειστικά στο άτομό μου